M&M Uitzendbureau

 

 

Over MKB Personeelsdiensten

Werkwijze

Diensten:
- Technische uitvoering loonadminstratie
- Arbeidscontracten
- Ontslagbegeleiding
- Verzuimmanagement
- Werving & selectie
- Advies personeelsbeleid


Medewerkers

Contact

Links

Formulieren / Algemene Voorwaarden

 


 

Verzuimmanagement

Het voorkomen en oplossen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid wordt steeds meer
een specialisme. De wet verandert continu en het UWV beoordeelt steeds scherper de re-integratie en arbeidsongeschiktheid. Van de werkgever wordt een proactieve rol verwacht en
de tendens is dat ook de werknemer steeds meer in  beweging moet komen. Feit blijft wel dat
als de re-integratie niet goed verloopt de werkgever in de meeste gevallen de rekening krijgt.
Om dit te voorkomen is duidelijkheid over wat er van wie verwacht wordt binnen de re-integratie essentieel. Door hier samen met de werknemer en de werkgever duidelijke afspraken over te maken ontstaat de basis voor een succesvolle re-integratie.  

A. De medewerker wordt ziek
Hij dient zich ziek te melden bij de werkgever, waarvan de arbodienst
direct (binnen 7 dagen) op de hoogte wordt gesteld.

B. Beoordeling of er sprake is van (mogelijk) langdurig ziekte-verzuim
Voordat er zes weken verstrijken beoordeelt de arbodienst of er sprake is van (mogelijk) langdurig ziekteverzuim. De arbodienst beoordeelt de gegevens die de werkgever en werknemer beschikbaar gesteld hebben. Is er sprake van kort ziekteverzuim, dan gelden de punten C t/m I niet.

C. Binnen zes weken geeft de arbodienst een probleemanalyse
Met deze analyse verstrekt de arbodienst informatie over het verzuim, de omstandigheden die daarbij van belang zijn en de mogelijkheden tot re-integratie. Dit vormt de basis voor de afspraken die de werkgever en werknemer gaan maken over re-integratie.

D. Voordat er acht weken verstrijken, komt de werkgever met de werknemer een plan van aanpak overeen
Aan de hand van de probleemanalyse van de arbodienst, gaat de werkgever met de werknemer afspraken maken over de re-integratie van de medewerker. Deze afspraken worden vastgelegd en maken onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst, die zowel de medewerker als de werkgever daardoor kunnen afdwingen.

E. Evaluatie van het plan van aanpak
Geregeld wordt het plan van aanpak besproken tussen werkgever en werknemer, minimaal eens per zes weken. Deze evaluatie kan tot aanpassing van het plan van aanpak leiden.

F. Na ongeveer 8 maanden, stelt de werkgever het re-integratieverslag op
Het verloop van het re-integratietraject wordt vastgelegd in het re-integratieverslag. Dit is een soort uittreksel van het re-integratiedossier, dat door de werkgever werd bijgehouden.

G. Na 42 weken, ziekmelden van de medewerker bij uitvoeringsinstelling
Nadat er 42 weken verstreken zijn dient de werkgever de medewerker ziek te melden bij de uitvoeringsinstelling.

H. Aanvragen WIA-uitkering
Uiterlijk 13 weken voordat de WIA-uitkering ingaat, vraagt de medewerker deze uitkering aan, waarbij hij het re-integratieverslag nodig heeft.

I. Na twee ziektejaren stopt de loondoorbetaling en ontvangt de medewerker mogelijk een WIA-uitkering
De verplichting voor de werkgever om het loon door te betalen eindigt in beginsel na twee ziektejaren. De medewerker komt dan mogelijk in aanmerking voor een WAO-/WIA-uitkering. Hebben partijen zich onvoldoende ingespannen om re-integratie mogelijk te maken, dan kan dat er toe leiden dat de werkgever het loon langer moet doorbetalen.

 

M&M
Turfweg 10
9541TN Vlagtwedde
T. 0599-565186
M. 06-40278317
E. info@mmadviseurs.nl
I. www.mmadviseurs.nl
 


©M&M Administratie- en Belastingadviseurs| E-mail: info@mmadviseurs.nl