M&M Uitzendbureau

 

 

Over MKB Personeelsdiensten

Werkwijze

Diensten:
- Technische uitvoering loonadminstratie
- Arbeidscontracten
- Ontslagbegeleiding
- Verzuimmanagement
- Werving & selectie
- Advies personeelsbeleid


Medewerkers

Contact

Links

Formulieren / Algemene Voorwaarden

 


 

Ontslagbegeleiding

MKB Personeelsdiensten biedt begeleiding indien u te maken heeft met ontslagtrajecten.
We hebben een aantal zaken ter informatie op een rij gezet.

Verschillende redenen van ontslag
Een werknemer kan om verschillende redenen worden ontslagen. Denk aan de volgende situaties:

Ontslag met wederzijds goedvinden
De werknemer en werkgever worden het met elkaar eens over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst zal worden beëindigd. Beiden willen dat het dienstverband eindigt en maken daar afspraken over. De werknemer stemt er dus vrijwillig mee in. De werkgever heeft geen toestemming nodig van het UWV en de kantonrechter om het dienstverband te beëindigen. De werknemer kan niet worden gedwongen om mee te werken aan een ontslag met wederzijds goedvinden. Het is verstandig om de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen in een beëindigingsovereenkomst. Ons kantoor kan een dergelijke overeenkomst voor u samenstellen. Er is geen transitie vergoeding verschuldigd.

Opzegging met uw instemming
De werkgever kan de arbeidsovereenkomst ook opzeggen met instemming van de werknemer. Dit betekent dat de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt en de werknemer hiermee schriftelijk akkoord gaat. Een belangrijk verschil met ontslag met wederzijds goedvinden is dat de werkgever en de werknemer bij opzegging met de instemming een transitievergoeding moet betalen. Bij ontslag met wederzijds goedvinden mag u andere afspraken over een vergoeding maken. De afspraken over de vergoeding en eventueel andere afspraken kunnen worden vastgelegd in een overeenkomst, maar dat is niet verplicht bij opzeggen met de instemming van de werknemer. Dat is bij ontslag met wederzijds goedvinden wel het geval: de afspraken daarover leggen de werkgever en de werknemer vast in een vaststellingsovereenkomst.

Ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie
In het begin is de arbeidsrelatie tussen de werkgever en werknemer goed geweest. Door bepaalde persoonlijke omstandigheden kan de arbeidsrelatie worden verstoord. Dit kan een reden zijn dat de werkgever het arbeidscontract wil beëindigen. De werkgever moet kunnen aantonen dat de arbeidsrelatie zodanig is verstoord dat de voortzetting van het arbeidscontract onmogelijk is.

Ontslag op staande voet
Ontslag op staande voet is opzegging van het arbeidscontract van de werknemer met onmiddellijke ingang. De wettelijke opzegtermijn wordt niet in acht genomen. Er moet altijd sprake zijn van een dringende reden. Het ontslag kan zowel schriftelijk als mondeling aangezegd worden. Gebruikelijk is eerst mondeling en daarna per aangetekende brief. Er hoeft geen toestemming te worden gevraagd bij het UWV en de kantonrechter. Als het ontslag op staande voet terecht is voor de werknemer dan kan er geen WW uitkering worden aangevraagd.

Ontslag vanwege verwijtbaar disfunctioneren
De werkgever vindt dat de werknemer niet goed functioneert in zijn bedrijf. De werkgever moet hier wel een dossier van aanleggen.

Ontslag vanwege ziekte/ arbeidsongeschiktheid
De werknemer heeft vanaf de eerste dag van zijn of haar ziekte, gedurende 104 weken recht op doorbetaling van minimaal 70% van het laatst verdiende loon. Na deze 104 weken moet de werknemer een WIA- uitkering aanvragen. Daarnaast is met ingang van 1 april 2002 de Wet Verbetering Poortwachter van kracht. Deze wet is bedoeld om de werkgever en de werknemer sneller te laten ingrijpen in het eerste jaar dat de werknemer ziek is. Zowel de werkgever als de werknemer heeft de verplichting om zich in te spannen en om mee te werken aan re-integratie in het arbeidsproces. De ziekte van de werknemer kan voor de werkgever zodanige problemen met zich meebrengen dat u wellicht overweegt om het dienstverband met uw werknemer te beëindigen.

Ontslag vanwege reorganisatie
Er moet binnen de onderneming sprake zijn van structureel slechte financiële omstandigheden die de werkgever dwingt om arbeidsplaatsen te moeten schrappen voor het behoud van het bedrijf en andere werkgelegenheid. Als hiervan sprake is dan zal er zorgvuldig om moeten worden gegaan met de vraag wie in aanmerking komt voor ontslag.

Andere ontslagredenen
Een arbeidsovereenkomst kan ook om andere redenen worden beëindigd. Bijvoorbeeld als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald project afloopt of als er sprake is van een arbeidsovereenkomst ter vervanging een werknemer die ziek of zwanger is.

Transitievergoeding
Bij een ontslag door de werkgever bij een dienstverband langer dan 24 maanden moet de werkgever een transitievergoeding betalen. (Ontslaguitkering).

Aanzegging
De werkgever is verplicht om de werknemer schriftelijk een maand, voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst alsmede over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst eventueel kan worden voortgezet.
Dit geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten met een duur van meer dan 6 maanden.

Bij overschrijden van de aanzegtermijn moet de werkgever het aantal dagen, dat te laat is aangezegd, doorbetalen met een maximum van een maand.

Proeftijd
Bij een arbeidsovereenkomst van 6 maanden mag er geen proeftijd worden overeengekomen. Bij 6 maanden en 1 dag tot 24 maanden 1 maand proeftijd en bij onbepaalde tijd 2 maanden proeftijd.

Vaststellingsovereenkomst
Bij een vaststellingsovereenkomst moet altijd rekening worden gehouden met de wettelijke opzegtermijn. Als dit niet wordt gedaan zal het UWV bij een eventuele WW uitkering rekening houden met de fictieve opzegtermijn en zal de uitkering later ingaan.

 

M&M
Turfweg 10
9541TN Vlagtwedde
T. 0599-565186
M. 06-40278317
E. info@mmadviseurs.nl
I. www.mmadviseurs.nl
 


©M&M Administratie- en Belastingadviseurs| E-mail: info@mmadviseurs.nl